Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 281, 07 Νοέμβριος 2000