Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 66, 09 Μάρτιος 1999