Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 259, 27 Σεπτέμβριος 1984