Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 119, 20 Μάιος 2005