Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 003, 8 Ιανουάριος 2014