Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 262, 13 Σεπτέμβριος 2000