Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 338, 15 Δεκέμβριος 1993