Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 277, 14 Οκτώβριος 2010