Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 104, 08 Μάιος 2007