Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 237, 14 Σεπτέμβριος 2005