Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 140, 27 Μάιος 1986