Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 44, 16 Φεβρουάριος 2012