Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 250, 15 Αύγουστος 1997