Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 320, 25 Νοέμβριος 1988