Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 24, 31 Ιανουάριος 2003