Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 95, 9 Απρίλιος 1987