Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 5, 8 Ιανουάριος 1996