Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 9, 13 Ιανουάριος 2012