Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 48/2016, της 18ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2017/1878]