Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 47, 20 Φεβρουάριος 1999