Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 433, 3 Δεκεμβρίου 2014