Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 345, 28 Δεκέμβριος 2005