Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 306, 8 Οκτώβριος 1997