Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 223, 19 Σεπτέμβριος 2002