Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 174, 12 Ιούλιος 1996