Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 336, 31 Δεκέμβριος 2005