Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 109, 26 Απρίλιος 1988