Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 273, 12 Οκτώβριος 1983