Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 266, 12 Οκτώβριος 1991