Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 204, 18 Ιούλιος 2000