Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 293, 14 Οκτώβριος 2000