Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 328, 30 Δεκέμβριος 2006