Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 193, 29 Ιούλιος 2004