Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 211, 17 Αύγουστος 1994