Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 26, 30 Ιανουάριος 1989