Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 252, 30 Αύγουστος 1996