Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 353, 28 Δεκέμβριος 2010