Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 303, 10 Δεκέμβριος 1993