Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 349, 12 Δεκέμβριος 2006