Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 343, 24 Δεκέμβριος 2005