Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 003, 8 Ιανουαρίου 2014