Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 130, 16 Μάιος 1985