Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 338, 19 Δεκέμβριος 2009