Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 245, 28 Αύγουστος 1981