Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 293, 15 Νοέμβριος 2008