Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 41, 13 Φεβρουάριος 2006