Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 224, 31 Αύγουστος 1989