Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 196, 02 Αύγουστος 2003