Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 45, 17 Φεβρουάριος 1994