Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 60, 1 Μάρτιος 2012